Adatkezelési Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Bevezetés

 

A BizXpert Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Társaság”) által alkotott tájékoztató célja, hogy meghatározza a felhasználó személyes adatainak kezelését az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”), az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint a mindenkor hatályos jogszabályok alapján. Célja továbbá, hogy Adatkezelő tevékenysége megfeleljen a jogszabályok előírásainak. Ezen túlmenően, hogy biztosítsa az Alaptörvényben deklarált, információs önrendelkezési alapjogot minden természetes személy számára.

 

A Társaság jelen tájékoztatóban a www.kulcsarkonyvek.hu weboldal látogatóit (továbbiakban: „Érintett”) kívánja tájékoztatni a portálon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételével, illetve az onnan történő vásárlással összefüggő adatkezelések gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Adatkezelő a tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

 

Adatkezelő adatai:

Cégnév: BizXpert Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1023 Budapest, Zsigmond tér 11. al. 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-677557

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 11803553-2-41

Elektronikus elérhetőség: segitunk@bizxpert.hu

 

Adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok köre:

Az Adatkezelő az Érintett által megadott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szolgáltatások elérése, a kapcsolódó információk megismerése, továbbá az ezekhez kapcsolódó jogszabályi előírásoknak való megfelelés miatt kezeli.

 

Vásárlás

Vásárlás esetén az adatkezelés a Társaság és az Érintett között létrejött szerződés teljesítése érdekében történik, az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja.

A kezelt adatok köre a) név, b) cím, c) megrendelt termék típusa, mennyisége.

Az adatokat a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint 5 évig kezeljük.

Az adatkezelés célja a megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése.

Címzettek köre: Webshippy Magyarország Kft.; Netlight Consulting Kft.

 

Áruszállítás

A jogalap a szerződés teljesítése, valamint a kötelező adatokon felül megadottakon túl az Érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre ezen esetben a) név, b) cím, c) megrendelt termék típusa, mennyisége.

Az adatkezelés célja, hogy az Érintett által megrendelt terméket az ő igényeihez alkalmazkodva teljesítse a Társaság, illetve az általa megbízott.

Az adatkezelés időtartama a teljesítéstől számított 5 év.

Címzettek köre: Webshippy Magyarország Kft.; Netlight Consulting Kft.

 

Számla kiállítása

A számla kiállítása a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően történik.

A kezelt adatok köre a) név, b) cím, c) e-mail cím, d) telefonszám.

A célja az adatkezelésnek ebben az esetben a jogszabályoknak való megfelelés.

Adatkezelő ezen adatokat a számvitelről szóló törvénynek megfelelően 8 évig kezeli.

Címzettek köre: Kulcs-Soft Nyrt. (BizXpert online számlázó program)

 

 

Adatfeldolgozók

Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés a mindenkori hatályos jogszabályok követelményeinek való megfelelése és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása tekintetében.

Netlight Consulting Kft.

Adószám: 14188127-2-42

Cg. 01-09-192123

Cím: 1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/B 1. em. 9.

Képviseli: Bártfai Balázs

Adatfeldolgozói tevékenység: rendelési felület és informatikai rendszer üzemeltetése

 

WEBSHIPPY Magyarország Kft.

Adószám: 25569421-2-41

Cg. 01-09-282775

Cím: 1044 Budapest, Ezred u. 2. B. ép. 13.

Képviseli: Perényi András

Adatfeldolgozói tevékenység: logisztikai feladatok

 

Érintettek jogai:

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó információt és adatkezelés körülményeiről, illetve az őt megillető jogosultságokról tömören, átláthatóan, érhető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

Az Érintett hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. adatkezelés célja,
 2. az Érintett személyes adatok kategóriái,
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 5. az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozást, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 7. ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
 8. az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő ezen túlmenően biztosítja a hozzáférés joga alapján a másolatkérési jogot az Érintett számára. Az Érintett által kért másolatokért az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számolhat fel. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő elektronikus úton biztosítja az információkat. Az Érintett részére kérésére, amennyiben személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja az Adatkezelő a beazonosítást követően szóban is adhat tájékoztatást.

 

Helyesbítés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját az Érintett jogosult lehet arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

Elfeledtetéshez való jog

Az Érintett a Rendelet alapján jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatok már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 2. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 3. az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges.

Az Adatkezelő törli a szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen adatokat, ha a szerződés mégsem jön létre, illetve megszűnik. Ez alól abban az esetben tesz kivételt, ha egyéb jogszabály rendelkezése ezt kizárja.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltéteket valamelyike megvalósul:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik az adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az Érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az Érintett ezen túlmenően jogosult, hogy személyes adatainak más Adatkezelőhöz történő, közvetlen továbbítását kérje. Ez meghatározott jogcímekhez kapcsolódhat csupán.

Az Adatkezelő az adathordozhatósághoz a műszaki, technikai feltételeket megteremti.

 

Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazandó a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges.

Meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

Eljárási szabályok

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a Rendelet 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságánál, és élhet a bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 

Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, akit a Rendelet megsértésének eredményeként vagyon vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Bírósághoz fordulás jog

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Érintett személyiségi jogának megsértése esetén az Érintett sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül a felelőség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő nem téríti meg a kárt, és nem követelhető sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a Társaság adatkezelésével kapcsolatban észrevétele van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a _ e-mail címen.

 

Panasztétel lehetősége

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu